FATIMA 2 - проект, посветен на социалното въздействие и противодействие на насилието над жени, свързано с честта

FATIMA 2 - проект, посветен на социалното въздействие и противодействие на насилието над жени, свързано с честта

Предотвратяване на свързаното с честта насилие срещу жени чрез проекти за социално въздействие и обучение от връстници, водени от млади мъже

На 26.01.2024 г. се проведе втората онлайн среща по проект Online Community of Practice. Той беше наречен Добри практики за професионално развитие на преподаватели по теми, свързани с насилието, основано на пола (GBV).
Практическата общност (CoP) се разбира широко като група от хора, които споделят обща загриженост, набор от проблеми или интерес към дадена тема и които се събират, за да изпълнят както индивидуални, така и групови цели, загрижени за едно и също реално житейски проблеми или горещи теми и които на тази основа си взаимодействат редовно, за да се учат заедно и един от друг. Екипът на проекта, фокусиран върху насилието, основано на пола и най-вече върху насилието, свързано с честта, реши, че нашият CoP е група от хора, които колективно работят за овладяване, постигане или разрешаване на нещо, свързано с ГН и HRV, като инструменти за насърчаване на сътрудничеството между вътрешни и външни заинтересовани страни за оптимално постижения чрез учене, споделяне на опит и съвместно разработване на решения за случаи на насилие, свързано с честта.
Дневен ред: Насилието, основано на пола в България, Добри практики от България за професионално развитие на преподаватели по теми, свързани с ГН, Дискусия.