Новини

logo-23.png

Представяне и история

Фондация „ДА” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, със следните цели:

Подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната чрез реализиране на равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на различните етноси в публичния и частния сектор;

Насърчаване активното участие на младите хора в обществения живот чрез защита и популяризиране на техните права;

Провеждане на изследвания във всички сфери на публичния и частния живот по въпроси, свързани със социалния пол (джендър изследвания);

Подкрепа на хора в затруднена социална и икономическа ситуация, лица пострадали от насилие и дискриминация и тези, които имат нужда от подкрепа, за да преодолеят риска от социална изолация;

Застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма. Разработване, организиране и осъществяване на джендър проекти, включително по отношение на уязвими групи лица;

Разработване, организиране и осъществяване на проекти за защита на гражданските, политически, социални, икономически и културни права на човека и по-конкретно - на жените;

Индивидуална защита на правата на човека (правна, психологическа и социална), съдействане за изграждане и съдействие за изграждане на правозащитни мрежи, и тяхното интегриране към международните и европейски структури;

Наблюдение на спазването на правата на човека и на стандартите за равнопоставеност и на съответствието им с международните и европейски стандарти и изготвяне на сравнителни и справочни материали;

Разработване на предложения за промяна на българското законодателство засягащо правата на човека, недискриминацията и равноправието между мъжете и жените и напредъка на жените във всички области на обществения живот; Застъпничество и лобиране пред държавни институции;

Разработване и публикуване на практически ръководства, наръчници, научни издания, статии и разработки по джендър проблеми и по правата на човека и други материали; Юридически, социологически, икономически, политологически и др. проучвания, разработки и публикации;

Организиране, финансиране и провеждане на научно-практически конференции, срещи, кръгли маси и семинари с участието на обществени организации, практикуващи специалисти и представители на централни и местни държавни органи, както и на образователни заведения и институции, консултиране на държавни органи, неправителствени и стопански организации, чуждестранни институции и образователни заведения и институции по джендър проблеми и други проблеми на правата на човека;

Разработване или подпомагане на разработването на програми за джендър обучение и обучение по правата на човека на работници, предприемачи собственици на предприятия, на представители на държавната администрация, на практикуващи юристи, учащи се във всички степени учебни заведения и на активисти на неправителствени правозащитни организации;

Създаване на младежки и детски образователни, обучителни и насърчителни програми и проекти с цел обучение по правата на човека и ефективна защита на основните права на човека, както и на основните свободи;

Разработване, организиране и осъществяване на проекти за защита правата на младежите и на децата;

Вдъхновяваща реч от адв. Кадиева, посветена на историята, ностоящето и бъдещето на законодателството и юридическата практика, касаещи един от феномените на модерното общество в България и по света - Домашното насилие.