Адвокатско дружество "Милена Кадиева"

Нашият екип специализира в областите на Семейното право, Домашното насилие, Родителското отчуждение и Споделеното родителство. Потърсете ни при нужда от консултация или съдействие по прекратявяне на брак и семейни отношения с национален или международен характер, домашно насилие, родителски права, издръжка на деца, брачни договори, споразумения за родителски права, родителско отчуждение, споделено родителство, дела пред национални и международни съдебни органи. Екипът на адвокатско дружество "Милена Кадиева" се фокусира и върху пълноценното консултиране и обслужване на вашите правни интереси в своята цялост по така наречения "холистичен модел". Ето защо може да разчитате на нас в различни житейски или фирмени необходимости, обобщени тематично по-долу. Потърсете ни за повече информация!

Семейно право - развод

Консултиране, съобразено с конкретния казус, подготвяне и входиране на молба за развод. Представителство пред Районен, Окръжен и Върховен касационен съд. Представителство пред Европейския съд по правата на човека. В хода на този процес се уреждат въпросите отнасящи се до прекратяването на брака, упражняването на родителските права спрямо родените деца от брака, тяхното местоживеене, издръжка, лични отношения с родителя, който не упражнява родителските права, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

Родителски права

Консултиране, съобразено със спецификите на казуса. В случаите, при които няма сключен брак, но двамата бивши партньори имат общо дете, отношенията им, касаещи упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, неговата издръжка и лични контакти с родителя, който не упражнява родителски права, се уреждат в съдебно производство. Подготвяне на и входиране на молба за уреждане на родителките права и задължения. Представителство пред Районен, Окръжен и Върховен касационен съд. Представителство пред Европейския съд по правата на човека.

Издръжка

Консултиране. Подготвяне на молба за увеличаване/намаляване на издръжката. Представителство пред Районен и Окръжен съд. Образуване на производство за принудително събиране на дължима, но неплатена издръжка. Подаване на сигнал до съответната Прокуратура, при неплащане на дължима издръжка.

Домашно насилие

Защита на правата на пострадалите от домашно насилие: деца, жени и мъже. Консултиране. Подаване на молба за незабавна защита от домашно насилие. Представителство пред Районен и Окръжен съд. Представителство пред Европейския съд по правата на човека. Представителство пред Комитета на ООН за ликвидиране дискриминацията по отношение на жените.

Споделено родителство

Според сега действащото законодателство в Република България, споделено родителство може да се установи само при взаимно съгласие на двамата родители, което бива обективирано в споразумение, което се одобрява от съда. Консултиране. Изготвяне на споразумение за споделено родителство. Входиране на споразумението пред съответния Районен съд и представителство в заседанието.

Осиновяване и установяване на произход

Консултиране. Подготвяне на документи за пълно и непълно осиновяване. Представителство пред съда. Съдействие по дела за установяване и оспорване на произход. Съдействие при припознаване на дете.

Наследствено право

Консултиране относно правата и задълженията, които наследникът придобива при откриване на наследство. Оформяне на документи за отказ от наследство и приемане на наследство по опис. Съдействие при завещания, представителство в производство по делба на наследствено имущество, изготвяне на споразумение за доброволна делба на наследствено имущество, прехвърляне на наследствено имущество.

Споразумения по Семеен кодекс

При развод/фактическа раздяла двамата бивши партньори могат да вземат решение да уредят отношенията си, свързани с: упражняването на родителските права спрямо родените от брака деца, тяхното местоживеене, издръжка, лични отношения с родителя, който не упражнява родителските права, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име, посредством споразумение, което да бъде одобрено от съда. Консултиране. Изготвяне на споразумение. Входиране на споразумението пред съответния Районен съд и представителство в заседанието.

Брачни договори

Брачен договор може да се сключи както преди встъпването в брак, така и по време на неговото действие. С него страните могат да уредят имуществените си отношения. Предмет на договора могат да бъдат имуществените последици за страните при развод. 

Международно "отвличане" на деца

Консултиране при международно "отвличане" и задържане на деца. Входиране на молба за връщане на дете в държавата по обичайното му местопребиваване. Представителство по дела по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца пред Софийски градски съд и Апелативен съд – София.

Получаване на разрешение от съда за пътуване на деца в чужбина

При несъгласие на един от родителите непълнолетното им дете да пътува в чужбина, неговото съгласие може да бъде заменено с разрешение на съда, с което детето да може да пътува само с единия си родител, без да е нужно съгласието на другия. Консултиране. Представителство пред Районен и Окръжен съд. 

Трудово и осигурително право

Подготвяне на бланки, договори, правилници, длъжностни характеристики. Консултиране и представителство на работници и работодатели. Консултиране относно осигурителните права на гражданите, правата им на обезщетения при: временна неработоспособност; инвалидност; майчинство; безработица; старост; смърт.

GDPR - защита на лични данни

Изработване на документи и провеждане на обучения по Закона за защита на личните данни - GDPR

ДАНС - Закон за мерките срещу изпирането на пари

Изработване на вътрешни правила и документи за юридически и физически лица, задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари да въведат стандарти за работа, отговарящи на изискванията на закона. Провеждане на обучения.

Регистрация на ЮЛНЦ (Фондации, Сдружения), фирми, дружества по ЗЗД и ТЗ, промени и вписвания в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Представителство по сделки за недвижими имоти. Правни консултации

Консултиране и представителство пред агенции за недвижими имоти и нотариуси. Разчитане и изработване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, нотариални актове, договори за ипотечни кредити и договори за наем на юридически и физически лица.

Трудово право. Абонаментно правно обслужване на юридически и физически лица

Подготвяне на бланки, договори, правилници, длъжностни характеристики. Консултиране и представителство на работници и работодатели.

Юрисконсулт под наем

Абонаментна услуга, гарантираща ви ежедневни консултации по телефона по правни въпроси, касаещи текущата ви работа. Може да се договори и пълно правно обслужване - изработване на договори, бланки, правилници, заповеди и др., съврзани с ежедневната оперативна работа на дружества и юридически лица с нестопанска цел

Медиация

Медиацията е алтернативен способ за разрешаване на спорове, при който страните самостоятелно решават спора си, като биват подпомагани от трето неутрално и безпристрастно лице – медиатор. Чрез медиация могат да се разрешават семейни и имуществени спорове без намесата на съд. Тъй като страните сами вземат решение как да бъдат разрешени спорните помежду им въпроси, постигнатото в медиацията споразумение най-често се изпълнява добросъвестно от двете страни, без да е необходима принудителна намеса от държавните органи. В края на процедурата по медиация, страните сключват споразумение, което може да бъде писмено, нотариално заверено или одобрено от съда.

 

Търговско право и търговски сделки

Нашият мотивиран екип ще ви консултира във всеки един момент от развитието на вашия бизнес.

Image

Адвокат Милена Кадиева е носител на наградите: "Жена на действието на Европейския съюз"; Child 10, връчена от Кралицата на Швеция за работата в защита на правата на децата; почетен знак от Адвокатска колегия - Пловдив за особен принос за издигане на авторитета на адвокатската професия.

Запитване за консултация: