Позиция на Фондация „ДА – обединени срещу насилието“ относно въвеждането на института на „споделеното родителство“ в България

      Фондация „ДА – обединени срещу насилието“ работи за защитата на правата на човека повече от 20 години. Представлява и защитава правата и интересите на деца, жени и мъже, пострадали от насилие, включително домашно насилие. Осигурява юридическа, психологическа и социална помощ на такива лица. Водени от опита си, ние считаме, че законовата уредба на института на т.нар. „споделено родителство“ е отдавна закъсняла, поради което е наложителна. Мнението ни е базирано и на международните и европейски стандарти за защита на правата на човека, посочени по-долу, които държавата ни, по силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията е задължена да прилага и то с приоритет пред националното право, особено ако то им противоречи.

      В настоящата национална правна уредба на семейните отношения в България се съдържа оборима презумпция за равенството на правата и задълженията на двамата родители в условията на съвместно упражняване на родителските права („споделено родителство“) докато те живеят заедно, а именно:

     Семеен Кодекс:

На 17-18 октомври се състоя втората среща по Европейски проект Erasmus+ Daphne “Fatima

На 17-18 октомври втората среща по Европейски проект Erasmus+ Daphne “Fatima2: Предотвратяване на престъпления, свързани с честта, срещу жените чрез проекти със социално въздействие и обучение с връстници, ръководен от млади хора“, в който Фондация „Да- Обединени срещу  насилието“ участва, се проведе в Рим.

FATIMA2 – е разработен от идеята и работата започната с FATIMA. FATIMA се фокусира върху изграждане на капацитета на НПО, за да се справят с престъпления, свързани с честта. Целта на FATIMA2 е да допринесе за премахването на насилието, свързано с честта, срещу жени, чрез изграждане на способността за поведенчески промени сред хората в социален и културен контекст, където жените са в най-голям риск, най-вече в сегрегирани мигрантски групи.

Миналата седмица координаторите на нашия проект WES се срещнаха в Пловдив

Миналата седмица координаторите на нашия проект WES се срещнаха в Пловдив, за да обсъдят свършената работа досега и да планират следващите стъпки по проекта.

Очаквайте още!

FATIMA 2 - проект, посветен на социалното въздействие и противодействие на насилието над жени, свързано с честта

Предотвратяване на свързаното с честта насилие срещу жени чрез проекти за социално въздействие и обучение от връстници, водени от млади мъже

На 26.01.2024 г. се проведе втората онлайн среща по проект Online Community of Practice. Той беше наречен Добри практики за професионално развитие на преподаватели по теми, свързани с насилието, основано на пола (GBV).
Практическата общност (CoP) се разбира широко като група от хора, които споделят обща загриженост, набор от проблеми или интерес към дадена тема и които се събират, за да изпълнят както индивидуални, така и групови цели, загрижени за едно и също реално житейски проблеми или горещи теми и които на тази основа си взаимодействат редовно, за да се учат заедно и един от друг. Екипът на проекта, фокусиран върху насилието, основано на пола и най-вече върху насилието, свързано с честта, реши, че нашият CoP е група от хора, които колективно работят за овладяване, постигане или разрешаване на нещо, свързано с ГН и HRV, като инструменти за насърчаване на сътрудничеството между вътрешни и външни заинтересовани страни за оптимално постижения чрез учене, споделяне на опит и съвместно разработване на решения за случаи на насилие, свързано с честта.
Дневен ред: Насилието, основано на пола в България, Добри практики от България за професионално развитие на преподаватели по теми, свързани с ГН, Дискусия.

Адв. Кадиева е лектор на конференцията: Противодействие на домашното насилие: от дома до работното място

Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с партньори от Института по публична администрация и Асоциация "Деметра", организира ключова конференция - "Противодействие на домашното насилие: от дома до работното място". 

Домакин на конференцията беше Представителството на Европейската комисия в България. 

Адвокат Милена Кадиева, основател и директор на Фондация ДА, участва в конференцията с вдъхновяваща реч, посветена на историята, ностоящето и бъдещето на законодателството и юридическата практика, касаещи един от феномените на модерното общество в България и по света - домашното насилие.